"Булгартрансгаз" обяви обществена поръчка за хъб "Балкан"

„Булгартрансгаз” ЕАД изпрати за публикуване до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП) решение и обявление за обществена поръчка с наименование: „Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от "общ интерес" 6.25.4”, съобщиха от „Булгартрансгаз”.

Проектът за Газов хъб „Балкан“ е определен от Европейската комисия за проект от „общ интерес”, с включването му във втория списък с проекти от „общ интерес”, публикуван на 18 ноември 2015 г.

Проектът се отнася към концепцията на българското правителство за изграждане на газов разпределителен център на територията на страната. Проектът е основан на идеята значителни количества природен газ от различни източници да постъпват в реална физическа точка в района на Варна за по-нататъшен пренос. В тази точка ще бъде организирана и търговия с газ, където всеки пазарен участник да търгува на пазарни принципи.

Провеждането на пълно и всеобхватно предпроектно проучване за газовия хъб е основна стъпка за реализацията на проекта. Целта е да се оценят в детайли търговската и техническата жизнеспособност на проекта, да се определи точният му бизнес модел, да се оценят рисковете от изпълнението му и да се предложи стратегия за управлението им, да се даде възможност да се финализира регулаторната рамка и структурата на неговото финансиране.

Предпроектното проучване обхваща шест направления за проучване, като подробните изисквания и обхват на задачите към бъдещия изпълнител, са зададени в рамките на техническата спецификация, част от документацията по обявената обществената поръчка:

Търговски раздел - ще анализира целевите пазари и ще разгледа сценариите за търсене и предлагане на природен газ;

Технически раздел - ще проучи подробно основните технически аспекти на проекта. Подробният анализ ще осигури предварителен проект и оценка на разходите, както и предварителна екологична и социална оценка. Във връзка с ранната фаза на развитие в която се намира проекта за Газов хъб „Балкан“ и в резултат от постоянната активна работа по анализ, оценка и прецизиране на потенциалните възможности и най-оптималните технически характеристики, към момента проектът предвижда да се проучат подробно най-малко три инфраструктурни варианта за маршрут: северен и южен вариант, с различни опции за допълнителен капацитет на вход (15.75 млрд.м3/г или 31.5 млрд.м3/г) и западен маршрут с предвиден допълнителен капацитет от 15.75 млрд.м3/г. (предвидените за проучване маршрути са съгласувани с европейската институция, предоставила съ-финансиране за реализирането на предпроектното проучване – Изпълнителна агенция иновации и мрежи – INEA);

Бизнес модел - разделът ще проучи подходящите бизнес модели, ще оцени различните модели на публично-частно партньорство и структурирането на собствеността, като оцени проектните приходи (обем, тарифи) и разходи (CAPEX, OPEX). Този раздел ще предвижда препоръки по отношение на ролите и отговорностите на „Булгартрансгаз“ ЕАД и потенциалните партньори по проекта, с цел осигуряване на най-ефективна и рентабилна структура;

Овладяване на риска – раздел, който ще оцени и ще даде препоръки по отношение на търговските, регулаторните, техническите, инженеринговите, социалните и проектни рискове;

Раздел, свързан с финансовата структура - ще даде препоръки и ще очертае жизнеспособната финансова структура за газов хъб „Балкан”, като вземе предвид бизнес модела и модела на собствеността, както и мерките за намаляване на рисковете. Този раздел ще направи препоръки за най-ефективната по отношение на разходите структура, вкл. налични публични финансови инструменти на ЕС;

Раздел за управление на проекта - ще осигури подробна пътна карта по изпълнение на проекта, включваща всички бъдещи проектни фази до датата на пуск в търговска експлоатация.

Резултатите от предпроектното проучване ще позволят „Булгартрансгаз“ ЕАД да вземе окончателно инвестиционно решение за реализирането на проекта. След което ще се формулират последващите фази за реализацията му до датата на търговска експлоатация и да разработи подробна финансова структура, която да обсъди с Международни финансови институции и с инвеститори от частния сектор. От техническа гледна точка, резултатите от предпроектното проучване ще позволят определянето на окончателните параметри на проекта (като дължина, диаметър, налягане и необходимо наземно оборудване и т.н.) и ще служат като основа за последващи дейности, свързани с проектиране и строителство.

Обществената поръчка се провежда при следните срокове и условия:

Дата на изпращане на обявление и решение за обществената поръчка до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки: 27.09.2017г.

Краен срок за получаване на оферти: 01.11.2017г. Срокът за изпълнение на поръчката е до 170 календарни дни от подписването на договора. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на: 1 800 000 евро без ДДС.

Дейностите по провеждане на предпроектното проучване се изпълняват с финансовата подкрепа на програма Механизъм за свързване на Европа (CEF), по силата на подписано грантово споразумение № INEA/CEF/ENER/M2016/1290649 за изпълнението на Действие № 6.25.4-0015-BG-S-M-16: „Предпроектно проучване за газов хъб „Балкан“, част от проект от „общ интерес“ (ПОИ) 6.25.4.

Възложителят “Булгартрансгаз“ ЕАД ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз на основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани в профила на купувача на възложителя в деня на публикуването им в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки на осн. чл.24, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на ЗОП.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.