1 млрд. лв. е бюджетният излишък към април, сочат предварителните данни

1 млрд. лв. е бюджетният излишък към април, сочат предварителните данни
Източник: Thinkstock

Излишък в размер на около 1 млрд. лв. за април очаква Министерството на финансите (МФ) на база на предварителни данни и оценки за салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа.

Това е най-големият излишък за първите четири месеца на годината от 2008 г. насам. За сравнение салдото към април 2014 г. е дефицит в размер на 864,5 млн. лв. Това означава, че съпоставено с първите четири месеца на предходната година бюджетната позиция се подобрява с 1 870,5 млн. лв. или 2,3% от БВП, съобщават от МФ.

За сравнение по данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет към края на март 2015 г. се отчита излишък в размер на 257,1 млн. лв. Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лева.

По-високите приходи продължават да бъдат основния фактор за прогнозираното подобрение на бюджетното салдо през април. Освен ръста при данъчните приходи следва специално внимание да се отдели и на възстановените суми от ЕК в частта на помощите. Само за месец април ЕК е възстановила на България 666,9 млн. лв. по Оперативните програми и фондовете на ЕС, които представляват основно възстановени от ЕК разходи, извършени в края на 2014 одина. Това се отразява и в превишение на приходите над разходите по сметките за европейски средства към април. Следва обаче да обърнем внимание, че в голяма степен положителният ефект върху бюджетното салдо от тези постъпления от предходната година ще компенсира очакваното влошаване от разходите по сметките за европейски средства в края на 2015 г., които ефективно ще бъдат възстановени през 2016 г. и няма да постъпят по бюджета за настоящата година, констатират от Министерството на финансите.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки

Приходите и помощите по КФП към април 2015 г. се очаква да бъдат в размер на около 11 310 млн. лв. (37,3% от годишния разчет). Към края на месец април в частта на приходите се отбелязва значителен ръст от 19,6% ( 1 856 млн. лв.) спрямо същия период на 2014 година. Ръстът спрямо предходната година се дължи на по-високите данъчни и неданъчни приходи в размер на 962 млн. лв. и на по-високите постъпления в частта на помощите (възстановени средства от Европейската комисия) в размер на 894 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към 30 април 2015 г. на база на оперативни данни и оценки са в размер на около 10 304 млн. лв., което е 31,4% от годишния разчет. Разходите за същия период на миналата година са в размер на 10 318 млн. лева.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 376,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на консолидирания бюджет към 30 април 2015 г. на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец май 2015 година.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.