МЗХ: Българското земеделие е усвоило 6,3 млрд. лева за две години

МЗХ: Българското земеделие е усвоило 6,3 млрд. лева за две години
Източник: Кросс

За периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г. българското земеделие е усвоило значителен финансов ресурс – близо 6,3 млрд. лева за директни плащания, мерки за пазарна подкрепа, за развитие на селските райони, рибарството и аквакултурите, схеми за държавни помощи. Това показват данните, заложени в отчет на Министерството на земеделието и храните за двете години от управлението на правителството, публикуван на интернет страницата на институцията.

В документа се посочва, че от Кампания`2015 започва успешно да се прилага многопластовата структура на директните плащания, включваща няколко схеми за директна подкрепа в областта на растениевъдството – Схема за единно плащане на площ; Схема за „зелено плащане“; Схема за преразпределително плащане (прилага се от кампания `2014); Схема за дребни стопанства; Схема за млади земеделски стопанства. Интересът към кандидатстване по схемите е значителен, а финансовият ресурс се усвоява във висока степен – над 95%.

Подкрепата се фокусира върху най-уязвимите и недофинансирани сектори - плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и животновъдство, като се прилага максимално възможния, съгласно европейското законодателство размер - 13% от общия финансов пакет за директни плащания. През 2015 г. за първи път са приложени 10 нови схеми за обвързано с производството подпомагане в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Като следствие от прилаганите до 2015 г. схеми за обвързана подкрепа са налице положителни резултати и в животновъдния и в растениевъдния сектор. За кампания `2015 се отчита ръст както на кандидатствалите за подпомагане земеделски стопани, така и на заявените от тях площи и брой животни. Постигната е висока степен на усвояване на осигурения финансов ресурс – над 90%.

През 2015 г. реколтираните площи с плодове нарастват с 35%, а със зеленчуци – с 15% на годишна база.

Наблюдават се видими тенденции на окрупняване в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството. Постигнат е ръст в броя на животновъдните стопанства, както и на отглежданите в тях животни, увеличен е средният брой животни по видове и категории (от 20 до 78%) Значително нараства броят на стопанствата със 100 и повече животни при млечните крави и с над 300 при овцете-майки. Налице е ръст в броя на животните от месодайно направление.

Увеличават се стопанствата и животните под селекционен контрол. Стопанствата в говедовъдството нарастват със 118%, а животните в тях - с 95%. При овцете и козите ръстът на стопанствата е 171% и на животните – 56%.

Налице е увеличение на постъпило за преработка общо количество мляко с 8,7%.

Данните показват също засилен интерес към участие в схемите за директна подкрепа за животни, плодове и зеленчуци. Спрямо предходната кампания е налице нарастване на заявените площи с трайни насаждения с 52,6%, със зеленчуци - със 120,6%, с оранжерийни зеленчуци - с 16,5%. Броят на общо заявените за подпомагане крави по всички схеми се увеличава с 10,5%, а на заявените овце-майки и кози-майки – с 15,2%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.