Разходите за научноизследователска дейност се свиват с 13,7%

Разходите за научноизследователска дейност се свиват с 13,7%
Източник: iStock/Guliver

През 2016 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) са 734.0 млн. лв., което е с 13.7% по-малко в сравнение с предходната година, съобщиха от НСИ.

Интензивността на НИРД (измерена като процент на разходите за НИРД от БВП) също намалява спрямо предходната година - от 0.96% през 2015 г. на 0.78% през 2016 година.

Намалението на общите разходи за НИРД през 2016 г. спрямо предходната година се дължи в най-голяма степен на сектор „Предприятия”, където разходите за НИРД намаляват с 86.2 млн. лв., или с 13.8%. Сектор „Предприятия” продължава да бъде най-големият от четирите институционални сектора, в които се осъществява НИРД, с дял от 73.3% от общите разходи за НИРД. Следват секторите „Държавно управление”, „Висше образование” и „Нетърговски организации” с дялове съответно от 21.2, 5.2 и 0.3%.

Научноизследователската и развойна дейност се финансира от държавния бюджет, бизнеса, други национални източници и от чужбина. През 2016 г. най-голям е делът на средствата за НИРД, идващи от сектор „Предприятия” - 43.6%. Те нарастват спрямо предходната 2015 г. с 5.7% (от 302.6 млн. лв. на 320.0 млн. лв.). Спрямо 2015 г. средствата от чуждестранни източници за осъществяване на НИРД намаляват с 32.7% (от 372.9 млн. лв. на 250.9 млн. лв.).

В структурата на разходите за НИРД по области на науката най-голям относителен дял имат разходите за НИРД в областта на техническите науки - 57.2%, или 419.5 млн. лв., следвани от медицинските и здравни науки с дял от 19.1%, или 140.3 млн. лв., и естествените науки - 13.0%, или 95.6 млн. лева.

През 2016 г. персоналът, зает с научноизследователска и развойна дейност, е 25 033 души (в еквивалент на пълна заетост), което е с 11.3% повече в сравнение с предходната година. Делът на жените от общия персонал, зает с НИРД, е 47.6%, като разликата в равнището на заетост между двата пола е 4.8 пункта в полза на мъжете. Броят на изследователите също нараства с 1 754 души, или с 12.3%, спрямо 2015 година.

Както и през 2015 г., основната част от научния персонал е съсредоточен във фирмите и научните институти от сектор „Предприятия” - 44.8% от общия персонал (в еквивалент на пълна заетост), или 11 226 души. В организациите и институциите от сектор „Държавно управление” с научна дейност се занимават 8 047 души, което съставлява 32.1% от общия персонал, зает с НИРД, през 2016 година. В сектор „Висше образование” 5 707 души са ангажирани с научни изследвания и разработки, като относителният им дял е 22.8%.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.