Застрахователните брокери подкрепиха вдигането на таксите на КФН

Застрахователните брокери подкрепиха вдигането на таксите на КФН
Източник: БГНЕС

Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) подкрепи в своя позиция драстичното увеличение на таксите, които Комисията за финансов надзор (КФН) събира от поднадзорните ѝ лица.

"БАЗБ напълно подкрепя възприемането на подход за самостоятелно издържане на КФН без субсидия от държавния бюджет с цел да се осигурят необходимите условия за нормално функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор от икономиката, както и общото увеличение на размера на таксите, което да обезпечи осигуряването на ресурси на КФН за изпълнение на увеличените й надзорни дейности и ангажименти", пишат брокерите.

Мотивите за позицията им, че последните години браншът им страда от нелоялна конкуренция изразяваща се в продажба на застраховки от:

- физически лица и фирми неразполагащи с нужния лиценз или сертификат;

- организиране на в интернет пространството на нерегламентирани аукциони или „борси за застраховки”, които не са регламентирана форма на застрахователно посредничество;

- неспазване на заложените в Кодекса на застраховане правила и норми за издаване на полици, отчитане на средства и поддържане на професионално ниво на квалификация от страна на лицензирани застрахователни брокери и застрахователни агенти, което води до неравнопоставеност в сектора и рушене на имиджа на застрахователния посрредник;

- Слаб контрол на посредниците в малките населени места, което води до неравнопоставеност между брокерите опериращи в големите градове и тези в малките населени места;

"Освен нелоялната конкуренция предстоят значителни изменение на Кодекса за застраховане свързани с Директивата за застрахователно посредничество (IDD), касаещи разширяване на кръга на поднадзорните лица и оценка и сертифициране на професионалните познания на служителите на всички разпространители на застрахователните продукти", допълва се в позицията.

"Описаните по-горе проблеми са обсъждани нееднократно с ръководството на КФН. За съжаление експертите назначени в управление "Застрахователен надзор" са твърде недостатъчни за осъществяване на необходимия надзор. Налице е текучество в управлението свързано с ниските нива на трудови възнаграждение, което още повече влошава качеството на надзорната дейност. Освен това Комисията не разполага с нужното материално обезпечаване (автомобили, хардуер и други материали), което прави работа и ниско ефективна а понякога и невъзможна.

Както се вижда от гореизложеното един от инструментите за повишаване на качеството и обема на надзорната дейност е увеличаване на бюджета на КФН. Ние считаме, че възприетия подход за самофинансиране на Комисията е правилен и ще доведе до желания от нас надзор на дейността на застрахователните посредници", заявяват още БАЗБ.

Комисията за финансов надзор (КФН) предлага драстично повишаване на таксите, които събира от поднадзорните й лица – пенсионни дружества, борсови посредници, застрахователи и други. С промяна на Закона за КФН се предлага и промяна на възнаграждението на председателя на институцията и другите членове на комисията, както и въвеждането на бонуси “за постигнати резултати”.

Досега председателят на КФН получаваше основно месечно възнаграждение в размер до 90% от заплатата на председателя на Народното събрание. Занапред, председателят на КФН и останалите членове на комисията искат да получават възнаграждение не по-ниско от средното възнаграждение на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година.

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.