Агрофинансиране vs. субсидии

Какво показва опитът на банките?

Агрофинансиране vs. субсидии

Общоизвестно е, че аграрният сектор в България се подпомага чрез средства по субсидии, данъчни облекчения и други мерки.

Банковите институции също подпомагат цялостния процес, отпускайки специализирани продукти под формата на агро кредити. Те играят роля на спомагателно звено, целящо да облекчи процеса по усвояване на средствата. Често обаче по земеделските кредити информацията е оскъдна и остава неразбрана.

В опит да внесем повече яснота анализирахме условията на част от водещите банки, предлагащи кредити за земеделски производители.

Агрофинансиране срещу субсидии

Тези кредити се наричат още кредити за оборотни нужди и имат за цел да осигурят финансиране, преди получаване на субсидията от ДФЗ. Тези заеми реално предоставят възможност на земеделските производители да ползват авансово средствата от субсидиите, на които имат право. Така немалка част от агро кредитите са насочени към земеделските производители, които имат право на подпомагане под формата на субсидия от Държавен фонд земеделие (ДФЗ).

Опитът показва, по-големи по обем сделки са тези за субсидии на площ. Специфичното при този вид финансиране е, че в процеса на кредитиране участват освен обичайните две страни (кандидат и ДФЗ), а и трета – банка-кредитор. Всяка страна в процеса има своите отговорности и цели. Така например първото, което трябва да предприеме земеделският производител е да подаде заявление за кандидатстване за субсидия. Важно е да се знае, че съществува точно определен срок за подаване на тези заявления. Те се подават в периода от 1 март до 15 май на годината, в която се кандидатства за подпомагане. Всеки кандидат може да подаде само едно общо заявление за подпомагане през съответната година. Срокът на заемите срещу субсидии е до изплащане на субсидията и не по-късно от 30.05 или 30.06 на всяка календарна година и не по-късно от датата на получаване на субсидията.

На какъв етап банката одобрява финансиране при кредитите със залог на субсидии

Болшинството от банките заявяват, че представят облекчени процедури за кандидатстване. Те са базират върху подписан Меморандум с ДФ „Земеделие” във връзка с кредитиране по схема за единно плащане на площ. Във връзка с това самата процедура вече е по-облекчена, като от кандидатите не се изисква да са получили Удостоверение от ДФ „Земеделие”. Нужно е единствено да са подали заявление за издаване на такова, както и да имат открита специална сметка в банката.

От ПроКредит Банк споделиха, че благодарение на тази възможност немалка част от земеделските производители са се възползвали от финансиране непосредствено след получаване на суми от фонда през февруари и март. От трезора споделят също, че Удостоверенията се издават формално през месец юни. Това реално предвижва процеса с няколко месеца, през които биха могли да се ползват средствата.

От Токуда Банк пък поясняват, че земеделският производител трябва да открие разплащателна сметка в банката, която да се декларира пред ДФЗ – Разплащателна агенция като сметка за получаване на субсидията. Така кредитът се погасява с постъпване на средства от субсидията.

Размерът на заема може да е по-нисък преди да бъде представено Удостоверение от ДФЗ. Така например според условията на ОББ се предоставя до 70% от размера на очакваната субсидия на база представено Заявление за подпомагане. След представяне на Удостоверението от ДФЗ обаче банката отпуска до 95% от размера на очакваните субсидии. Същото се отнася и за лихвения процент. На етап след издаване на Удостоверението банката е склонна да даде заем срещу по-ниска лихва.

Схеми на кредитиране по агро кредити

Често срещана схема при агро заемите със субсидии е тази, при която банката предоставя финансов ресурс до размера на самоучастието на стопанина по съответна програма. Накратко, финансира се разликата между общата стойност на проекта и частта, предвидена за финансиране със средства от ЕС.

Друга често прилагана схема е самият земеделски производител да си осигури самоучастие (от минимум 20%) от стойността на разходите по проекта. Останалата част ДФ „Земеделие” предоставя под формата на кредит и субсидия, като покрива до 80% от разходите. От тези 80%, една част представляват кредит, а друга са под форма на субсидия. Максималният размер на заема се определя от размера на очакваната субсидия, като не може да надвишава 100% от нейната сума. Както стана ясно вече самата субсидия служи като обезпечение по кредита. Разбира се, финансиращата банка може да поиска допълнително обезпечение под формата на поръчителство.

Какви други видове агрокредити се срещат?

Инвестиционните заеми са също често срещан кредит, който се търси от земеделските производители. При него за разлика от кредитите, обезпечени със субсидии, срока на изплащане е значително по-дълъг, но трудно надвишава 10 г. Тук обезпечението е по-неликвидно и най-често е под формата на ипотека върху категоризуеми земеделски земи и друго недвижимо имущество. ДСК Банк например по инвестиционните си агро кредити изисква ипотека или залог на активи, предмет на кредитната сделка и др.

От УниКредит Булбанк пък посочват, че обезпечението, което банката приема зависи от вида на кредита. Така при инвестиционните агро заеми се приемат: земеделска земя, селскостопанска техника, машини, инвентар и съоръжения, стопански постройки, живи животни и др.

Представители на ПроКредит Банк пък споделят, че за банката е не толкова важен вида на обезпечението, а опита на клиента и потенциала на неговия бизнес. Във връзка с това при кандидатстване за финансиране на анализ се подлага реалния бизнес и възможности на кандидата, а не толкова счетоводните данни. Именно това отличава банката от останалите институции.

ОББ пък предоставя кредити срещу складови записи, от които могат да се възползват производители и търговци на зърно, частни земеделски стопани, които влагат зърнени култури в лицензирани складове за съхранение. Финансирането е под формата на оборотни кредити или кредитни линии със срок до 12 месеца. ОББ предлага също и кредити за подмяна на земеделска техника по програмата „Ефективност. По тази програма земеделските стопани могат да се възползват от безплатна техническа помощ за разработване на проекта, както и от безвъзмездна помощ в размер до 15% от размера кредита.

За какви цели банката най-често одобрява финансиране?

На този въпрос от ПроКредит банк отговарят, че в началото на годината текущите разходи на земеделските производители са по-високи и именно през този период те търсят по-активно оборотно финансиране. Банката също така консултира своите клиенти за възможността да си повишат доходите, чрез внедряване на нови технологии. Цел на банката тук е да представи нови решения в областта на напоителните системи, възможности за финансиране на млекомати и схеми за финансиране покупката на земеделска земя.

Някои особености на агро кредитите

Сезонността и цикличността са ясно изразени при този вид финансиране, което е дало своето отражение и върху възможността за ползване на различни погасителни планове. За разлика от стандартните кредитни продукти тук погасителните вноски могат да бъдат най-различни – от месечни до годишни.

Гратисният период, през който клиентите не дължат лихва е различен за различните банки. От ДСК Банк споделиха, че гратисните периоди по главнициата на кредита се договарят предимно по инвестиционните кредити, тъй като зависят от срока, в който се реализира инвестицията. При оборотните агрозаеми рядко се налага договаряне на такива периоди, защото се ползват кредитни линии, за които в срока на ползване се дължи само лихва. Анализите сочат, че офертите са с максимален гратисен период от 12 месеца.

Накрая ще заключим с един съвет към всички, кандидатстващи за субсидии, като напомним да спазват посочените по-горе срокове за подаване на документи. В случай, че кандидатът подаде заявление за подпомагане след изтичане на срока (от 01 март до 15 май), Разплащателната агенция намалява полагащите му се плащания с 1% за всеки работен ден закъснение.

 

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.