Парите в обращение намаляха с близо 1 млрд. лева от началото на годината


Парите в обращение намаляха с близо 1 млрд. лева от началото на годината
Снимка: iStock

3836

Парите в обращение у нас нараснаха с 1.87 млрд. лева на годишна база (+7.6%) до общо 26.4 млрд. лева към края на месец март тази година. Въпреки това, темпът на нарастване се забавя осезаемо спрямо по-високите нива, достигнати през предходните две години, става ясно от редовното издание „Преглед на емисионно-касовата дейност на БНБ”, публикувано на официалния сайт на институцията.

В резултат на забавянето в темпа на растеж и благодарение на традиционното свиване на парите в обращение през първите месеци на годината спрямо края на преходната, стойността на монетите и банкнотите, циркулиращи в родната икономика, са намалели с 989.4 млн. лева спрямо декември 2022 година или спад от 3.6% за периода. За сравнение, в края на 2022 година парите в обращение възлизаха на 27.4 млрд. лева. Най-сериозното понижение се отчита през месец януари – спад от 3.1%.

През първото тримесечие на миналата 2022 година бе отчетен два пъти по-висок годишен ръст на стойността на парите в обращение спрямо настоящия прираст, достигайки 15.8% на годишна база или 3.3 млрд. лева повече, спрямо същия период на преходната 2021 година.

В края на март 2023 г. делът на банкнотите в общата стойност на парите в обращение е 97.87%, а на разменните монети – 2.12%. През първото тримесечие на годината делът на банкнотите е намалял с 0.09 процентни пункта за сметка на същото увеличение на дела на разменните монети.

Делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0.01% и се запазва без промяна спрямо края на 2022 година.

Динамика и структура на банкнотите в обращение

В края на март 2023 г. в обращение са 556.7 млн. броя банкноти, които са с 40.0 млн. броя, или с 6.7% по-малко в сравнение с края на 2022 г. За същия период общата им стойност намаля с 3.7%, достигайки към 31 март 25.83 млрд. лева.

Средната по стойност банкнота в обращение в края на първото тримесечие на 2023 г. е 46.40 лв., което представлява увеличение с 1.44 лв. спрямо края на 2022 година.

За едногодишен период стойността ѝ се е повишила с 2.95 лв., или с 6.8%, в резултат от по-високите в сравнение с останалите номинали темпове на нарастване в паричното обращение на броя на банкнотите от 50 и 100 лева.

С най-голям дял (40.52%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на първото тримесечие на 2023 г. е банкнотата с номинал 50 лева, като към 31 март в обращение са 225.6 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.39%) e броят на банкнотите от 5 лева.

Спрямо края на 2022 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението на дела на банкнотите с номинал 100 лева – с 1.41 процентни пункта.

За същия период дяловете на банкнотите с номинална стойност 10 и 20 лева намаляха, по-съществено делът на банкнотите от 20 лева – с 1.63 процентни пункта.

За едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 4.3 млн. (0.8%), а стойността им с 1.832 млрд. лв. (7.6%).

Запазва се тенденцията от предходните периоди към изпреварващ годишен темп на нарастване в наличнопаричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2022 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 5, 50 и 100 лева, като най-голямо е увеличението на дела на банкнотите от 100 лева – с 2.67 процентни пункта.

Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 10 и 20 лева намаляха, като най-много се понижи този на банкнотите от 20 лева (с 3.87 процентни пункта).

В края на март 2023 г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 100 лева е 11.471 млрд. лв., което е най-големият дял (44.41%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение.

Парите в обращение са близо 27 милиарда лева

С най-малък дял (0.58%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева. Спрямо края на 2022 г. в структурата по стойност на банкнотите в обращение нарастване беше отчетено единствено при дела на банкнотите от 100 лева – с 1.71 процентни пункта. За същия период дяловете на номиналите от 10, 20 и 50 лева намаляха в интервала между 0.29 и 0.99 процентни пункта. Делът по стойност на банкнотите от 5 лева в обращение (0.58%) е без промяна спрямо нивото, достигнато към 31 декември 2022 г.

В структурата по стойност на банкнотите в обращение за едногодишен период нарасна единствено делът на банкнотите с номинал 100 лева – с 3.14 процентни пункта. Дяловете на останалите номинали намаляха, като най-съществено е понижението на дела на банкнотите от 20 лева – с 2.34 процентни пункта.

Най-малко за едногодишен период намаля делът по стойност на банкнотите от 5 лева – с 0.03 процентни пункта.

Динамика и структура на монетите в обращение

В края на март 2023 г. в обращение са 3.082 млрд. броя разменни монети, които са с 27.5 млн. броя, или с 0.9% повече в сравнение с броя им в края на 2022 година.

За същия период общата им стойност се увеличи с 1.6 млн. лв., или с 0.3%, и в края на март 2023 г. достигна 559.7 млн. лв. Средната по стойност разменна монета в обращение в края на първото тримесечие на 2023 г. е 0.18 лв. и се запазва без промяна както спрямо края на 2022 г., така също и за едногодишен период.

През първото тримесечие на 2023 г. по-голямо в процентно изражение e нарастването на броя на разменните монети с номинал 1, 2 и 10 стотинки, съответно от 1.1%, 1.5% и 0.9%.

За същия период монетите от 50 стотинки и от 1 лев в обращение са намалели, съответно с 0.1% и 0.02%. На годишна база се запазва общата тенденция към увеличаване на броя на разменните монети в обращение от всички номинали.

Спрямо края на март 2022 г. общият брой на разменните монети в обращение се увеличи със 185.7 млн. (6.4%), а стойността им – с 37.0 млн. лв. (7.1%). На годишна база с най-бърз темп нараства броят на монетите от 2 лева – с 8.4%. В края на март 2023 г. в обращение са 85.6 млн. броя от тях, което представлява увеличение с 6.6 млн. броя.

Броят на монетите от 1, 2, 5, 10, 20 и 50 стотинки и от 1 лев в обращение нараства в интервала от 5.5% (при монетите от 1 стотинка) до 7.3% (при монетите от 2 стотинки). С най-голям дял (28.40%) в общия брой на разменните монети в обращение в края на първото тримесечие на 2023 г. продължават да са монетите от 1 стотинка. Към 31 март извън касите на БНБ са 875.3 млн. броя с този номинал.

С най-малък дял (2.78%) е броят на монетите от 2 лева. В структурата по брой на разменните монети в обращение спрямо края на 2022 г. дяловете на монетите от 5, 20 и 50 стотинки и от 1 и 2 лева намаляха в интервала от 0.01 до 0.06 процентни пункта, докато дяловете на монетите от 1 и 2 стотинки нараснаха съответно с 0.06 и 0.15 процентни пункта. Броят на монетите от 10 стотинки им определя дял от 11.44%, колкото беше и в края на 2022 година, посочват от БНБ.

За едногодишен период в структурата по брой на разменните монети в обращение дяловете на монетите от 1, 5 и 10 стотинки намаляха в интервала от 0.04 до 0.25 процентни пункта, а дяловете на монетите от 2, 20 и 50 стотинки и от 2 лева се повишиха в интервала от 0.01 до 0.22 процентни пункта.

Използваме все повече банкноти от 50 лева и 100 лева

Към 31 март 2023 г. броят на монетите от 1 лев извън касите на БНБ им определя дял от 5.90%, колкото беше и в края на март 2022 г. Нарастването на общата стойност на разменните монети в обращение е функция на увеличаващия се брой на монетите извън касите на БНБ, като основен принос за това имат разменните монети от най-високите номинали.

Общата стойност на монетите от 1 лев в обращение в края на март 2023 г. е 181.8 млн. лв., което представлява най-големият дял (32.48%) в структурата по стойност на разменните монети в обращение. С най-малък дял (1.56%) е стойността на монетите от 1 стотинка.

В структурата по стойност на разменните монети в обращение спрямо края на 2022 г. дяловете на монетите от 50 стотинки и от 1 лев намаляха съответно с 0.05 и 0.10 процентни пункта, докато дяловете на монетите от 1, 2, 10 и 20 стотинки и от 2 лева нараснаха спрямо същия период в интервала от 0.01 до 0.04 процентни пункта.

Стойността на монетите от 5 стотинки в обращение им определя дял от 3.08%, колкото беше и в края на 2022 г. За едногодишен период в структурата по стойност на разменните монети в обращение нараснаха дяловете на монетите от 2 стотинки и от 2 лева, съответно с 0.01 и 0.36 процентни пункта. Намалението на дяловете на номиналите от 1, 5, 10 и 50 стотинки и 1 лев е в интервала от 0.02 и 0.20 процентни пункта. Стойността на монетите от 20 стотинки в обращение им отрежда дял от 10.41%, колкото беше и в края на март 2022 година.

Още от Икономика


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.83594
 • GBP
  1
  2.28431
 • JPY
  100
  1.18765
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички