Бизнесът с оптимистични очаквания за строителството и търговията

Бизнесът с оптимистични очаквания за строителството и търговията
Източник: Thinkstock

Несигурната икономическа среда продължава да е основната пречка за дейността на предприятията. На второ място е факторът "недостиг на работна сила", чието негативно въздействие се засилва през последния месец.

Въпреки това, през април 2017 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 0.7 пункта спрямо предходния месец, отчитат от Националния статистически институт. Според тях, повишението на показателя на бизнесклимата, е резултат на подобрените мнения на стопанските ръководители в строителството и търговията на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" запазва приблизително нивото си от март. Анкетата регистрира подобрение на осигуреността на производството с поръчки, но очакванията на промишлените предприемачи за производствената активност през следващите три месеца са по-умерени. През април в сравнение с януари се наблюдава повишение на средното натоварване на мощностите (с 0.9 пункта), като то достига 75.5%.

През април съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 1.9 пункта, обясняват от НСИ. Това е в резултат на по-благоприятните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им по отношение на строителната активност през следващите три месеца остават оптимистични.

Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.9 месеца при 5.3 за януари. Според националната статистика, се подобряват и очакванията на стопанските ръководители относно новите поръчки през следващите шест месеца.

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша. Последната анкета отчита засилване на отрицателното влияние на фактора "недостиг на работна сила".

Относно продажните цени в строителството по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 2.1 пункта главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца продължават да са оптимистични.

Най-сериозните затруднения за развитието на дейността продължават да са свързани с конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени очакванията на търговците са те да останат без промяна през следващите три месеца.

През април съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на нивото си от предходния месец. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като леко подобрена, докато очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да бъдат основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец се наблюдава намаление на негативното им влияние.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

 

Редактор:

Expert.bg

Общо коментари / 0

Напишете коментар
Съгласявам се с общите условия за ползване на сайта
* Всички полета са задължителни. Коментарите подлежат на коментар.