КФН се самосезира за проверка на "Градус"


КФН се самосезира за проверка на "Градус"
Снимка: Actualno.com/Тодор Маргаритов

2425

Комисията за финансов надзор се самосезира и възложи проверка на дейността на публичното дружество „Градус” АД относно спазване на приложимото специално законодателство от момента на придобиване на статут на публично дружество. В случай че в КФН постъпи допълнителна информация, сведения и/или документи, които имат отношение към извършваната проверка, същите ще бъдат анализирани, а резултатите от анализа ще бъдат приобщени към проверката. Това гласи становище на финансовия регулатор, публикувано на официалния сайт на институцията.

При осъществяване на първичното публично предлагане на акции на „Градус“ АД не са установени нарушения, като са спазени всички приложими към датата на осъществяването му изисквания на действащото законодателство, посочват от регулатора. Разкритата в проспекта за първично публично предлагане на акции, издавани от „Градус“ АД, информация е в пълно съответствие с изискванията на приложимата нормативна уредба, като в проспекта са посочени лицата, които носят отговорност за пълнотата и верността на представените в проспекта данни.

Комисията за финансов надзор (КФН) извършва регулярни текущи проверки на постъпващата финансово-отчетна информация от страна на всички публични дружества, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар, в това число и на „Градус“ АД. За периода, през който дружеството е публично от 2018 г. до настоящия момент, не са установени нарушения на законодателството, което се отнася до дейността на публичните дружества. Извършваната дейност от „Градус“ АД и неговите дъщерни компании до придобиване на публичен статут не подлежи на надзор от КФН.

От август 2018 г. до края на месец април 2021 г. общо изтъргуваният обем акции от капитала на дружеството е 10 147 628,00 бр. акции, при най-ниска цена 1,35 лв. и най-висока цена 1,85 лв. Балансовата стойност на една акция на „Градус“ АД към 31.03.2021 г. е 1,30 лв. Цената на една акция на същата компания при затварянето на пазара на 05.05.2021 г. е 1,56 лв., а към - 07.05.2021 г. - е на ниво от около 1.45 лв., т.е. налице е спад от 6,4 %. Горното не дава основания за съмнения за наличието на измами или нередности при продажбата на акции на дружеството на „Българска фондова борса“ АД.

В периода, в който „Градус“ АД е публично дружество, в КФН не са постъпвали жалби или сигнали от лица, инвестирали в ценни книжа на компанията.

Акциите на „Градус“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“ АД от средата на 2018 г., като в изпълнение на нормативните изисквания са допуснати до търговия на регулирания пазар въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект за първично публично предлагане на акции. Проспектът е изготвен за публично предлагане на емисия акции в размер до 55 555 556 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка. Предлагането обхваща до 27 777 778 броя нови акции, предложени за записване при увеличението на капитала на „Градус“ АД (нови акции) и до 27 777 778 броя съществуващи акции (съществуващи акции). В допълнение, мениджърът на предлагането има правото да разпредели допълнително още до 6 638 888 броя акции (свръх разпределени акции). Предвидено е окончателната емисионна стойност на акциите да бъде определена при аукцион в ценовия диапазон в минимален размер 1,80 лв. и максимален размер 2,35 лв. за една акция.

При всяко производство за потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа КФН се ръководи от основните цели на осъществявания от нея финансов надзор, а именно:

• осигуряване защита на инвеститорите в ценни книжа, включително чрез създаване на условия за повишаване на тяхната информираност за капиталовия пазар

• създаване на условия за развитието на справедлив, открит и ефективен капиталов пазар и

• поддържане на стабилността и общественото доверие в него.

При потвърждаване на проспект за публично предлагане на ценни книжа КФН следва да установи съответствието му с изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), подзаконовите актове по прилагането му и пряко приложимото европейско законодателство, както и да осигури разкриването в проспекта на цялата изискуема информация за вземане на информирано инвестиционно решение. В производството за потвърждаване на проспект следва да бъде установено предоставянето на пълна и вярна информация, която съобразно конкретните особености на емитента и ценните книжа, които се предлагат публично, е необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние, активите и пасивите, финансовите резултати, перспективите за развитие на емитента, както и на правата, свързани с ценните книжа. Обхватът на нужната информация, която следва да бъде оповестена в проспекта, е определен в пряко приложимото европейско законодателство, като съгласно националното законодателство в процеса на одобрение на проспекта се включва както проверката за наличието на изискуемата информация, така и преценка относно верността и пълнотата на изложената в проспекта информация.

При прегледа на съдържанието на проспекта КФН се ръководи от горепосочените цели на осъществявания от нея финансов надзор, а не от конкретните характеристики на даден емитент или от спецификите на осъществяваната от него дейност.

Заявлението за потвърждаване проспект за първично публично предлагане на акции, издавани от „Градус“ АД, е внесено в КФН през април 2018 г., като на свое заседание КФН e разгледала внесения проспект и е взела решение от заявителя да се изиска отстраняване на констатирани непълноти и несъответствия в съдържанието на проспекта в едномесечен срок.

КФН е изискала коригирането и допълването на проспекта с оглед обезпечаване на максимално разкриване на данните за финансовото състояние на емитента и неговата група и свързаните с дейността му рискове с цел осигуряване на възможност инвеститорите да разполагат с необходимата информация преди да вземат решение дали да инвестират в предлаганите ценни книжа. С цел предоставяне на възможност на потенциалните инвеститори да вземат информирано и мотивирано инвестиционно решение и доколкото минималната емисионна стойност в размер на 1,80 лв., както и максималната цена на новите акции в размер на 2,35 лв., са по-високи от балансовата стойност на една акция преди увеличението на капитала, КФН е изискала да се представи подробна обосновка на ценовия диапазон за определяне на емисионната стойност на акциите.

В резултат на изисканото от КФН в проспекта е изложена информация, че минималната и максималната емисионни стойности са определени въз основа на комплексен анализ, включващ финансови показатели, очаквано развитие на групата, рискови фактори, глобално и регионално макроикономическо развитие и др., както и желанието на емитента „Градус“ АД да постигне диверсифицирана инвеститорска база. Уточнено е, че извършеният финансов анализ включва общопризнати методи, включително метод на пазарните множители на компании-аналози, метод на дисконтираните парични потоци, метод на дисконтираните дивиденти. Представена е информация, че при метода на пазарните множители е идентифицирана група от 15 компании, опериращи в рамките на Европа, възникващите пазари и на глобално ниво, които са фокусирани върху основния бизнес на групата, а именно производство на пилешко месо и месни продукти. За тази група са пресметнати показателите P/E (цена на акция към печалба на акция), EV/EBITDA (стойност на компанията към печалба преди лихви, данъци и амортизации) и P/B (пазарна капитализация към собствения капитал). Посочено е, че медианните стойности на тези показатели са 10.36 за P/E, 8.20 за EV/EBITDA и 1.77 за P/B. Заявено е, че определянето на минималната емисионна стойност се базира на средно претеглената стойност на акция от 1.88 лв., получена по тези три показателя, като тази цена е допълнително съобразена с желанието на емитента за постигане на широка инвеститорска база. Указано е, че горният интервал на предлагането е съобразен с извършената тройна оценителска експертиза за оценка на непаричната вноска на дъщерните компании в капитала на „Градус“ АД, съгласно която максималната оценка на апортните вноски възлиза на 544 млн. лв. или 2.46 лв. на акция, като отново максималната емисионна стойност е съобразена с желанието на емитента „Градус“ АД и пазарните условия.

Пълният текст на становището на КФН вижте тук.

Още от Пазари


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.83027
 • GBP
  1
  2.3227
 • JPY
  100
  1.16557
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички