Куп сериозни нарушения откри проверката на "Балкански поток"


Куп сериозни нарушения откри проверката на "Балкански поток"
Снимка: Srbijagas

3575

Сериозни нарушения са констатирани при проверката на "Балкански поток", разпоредена от премиера Кирил Петков преди 2 месеца. Той възложи на две междуведомствени работни групи да направят щателни проверки на административните процедури при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница - "Балкански поток". Колко ще спечели България от "Балкански поток"

Проверени са и проведените от "Булгартрансгаз" ЕАД обществени поръчки, във връзка с проектирането и изграждането на газопровода "Балкански поток" и доставка и въвеждането в експлоатация на компресорни станции "Расово" и "Нова Провадия", както и на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.

Резултатите от проверката разкриват редица нарушения, включително на екологичното и трудовото законодателство, нарушения при възлагането и провеждането на обществени поръчки, нарушения при финансирането на дейности и пр. След констатираните от двете междуведомствени работни групи нередности бившият премиер Кирил Петков е разпоредил в рамките на вчерашния ден да бъдат сезирани МВР, ДАНС и МОСВ за последващи действия. Газпром ни плати авансово близо 700 млн. лева за "Балкански поток"

По-долу е пълният текст на съобщението на правителствената пресслужба за извършената проверка и откритите нарушения в детайли:

1. Нарушение при регистриране и отчитане на наличността на Пътна карта:

а) Не е спазена разпоредбата на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд, която установява изискването за регистриране и отчитане наличността на документите, в резултат на което в деловодните регистри на Министерството на енергетиката не е налична Пътна карта;

б) С оглед използването на различни наименования на Пътната карта в представените документи ("за развитие", "за реализация", "за проучване"), както и липсата на оригинален документ, създаден и съхраняван от българска държавна институция, не може да се определи по категоричен начин характера на документа – дали по своята същност и съдържание той представлява международен договор по смисъла на Закона за международните договори на Република България или писмо за намерение; "Турски поток": Изгоден за Путин, вреден за България

в) Представеното от ДАНС копие на Пътна карта не дава основание за юридически изводи относно нейното съдържание като вид документ, съобразно действащото законодателството.

2. Нарушения на екологичното законодателство:

а) Компетентният орган (МОСВ) не е взел предвид промяната в определени обстоятелства, свързани с природозащитното състояние на природните местообитания, местообитанията и популациите на защитените видове, защитените зони от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000, през които преминава трасето, промяната в състоянието на околната среда, промяната в земеползването, устройството на територията и други, в периода между издаване на Решение № 7-5 от 2013 г. или положителното становище по проучването за оценка на въздействието върху околната среда на "Южен поток" и датата на започване на строителството на ИП "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница" ("Балкански поток").

б) Компетентният орган (МОСВ) не е провел задължителните процедури по преценка необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, въпреки че е бил информиран от възложителя за необходимостта за промяна на сондажните дейности чрез преминаване от безизкопен метод (насочен сондаж) към друг алтернативен метод – пресичане с изкоп през воден обект (траншейно преминаване). В нарушение на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС възложителят е уведомен с писмо от МОСВ, че промяната в метода на пресичане на големи реки е оценен в рамките на ОВОС на Инвестиционно предложение "Изграждане на газопровод "Южен поток", както и че изменението на инвестиционното предложение и инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ не подлежи на оценка. По този начин не е спазена процедурата по чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС – процедура по преценяване от необходимостта от ОВОС.

в) Уведомление за изменение на инвестиционния проект с вх. № ОВОС-5 от 09.09.2020 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД за пресичане на газопровода в р. Вит и р. Цибрица, които попадат в защитени зони от НАТУРА 2000, е съгласувано от заместник-министър на околната среда и водите при липса на мотиви за значително отрицателно въздействие по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС.

г) От страна на МОСВ и съответните басейнови дирекции и регионални инспекции по околна среда не е осъществяван последващ контрол на място по изпълнение на условията по издадените от министъра на околната среда и водите решения по ОВОС.

д) Строителство на КС "Нова Провадия" (ИП "Проектиране и изграждане на компресорна станция КС "Нова Провадия") е стартирало преди да е издадено и влязло в сила решение по ОВОС.

3. Нарушения при финансирането на дейностите по проектa:

а) Договорите с кредитните институции за финансиране при реализацията на проекта са сключени, без да е получено съответното разрешение от Комисията за енергийно и водно регулиране преди датата на сключването им;

б) Условията, при които са сключени договорите с изпълнителите по проекта и с кредитните институции, които са осигурили финансирането, обуславят необходимост от преценка дали сключването на договорите води или е възможно да доведе до нарушаване на сигурността на снабдяването вследствие на задлъжнялост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

4. Нарушения на обществени поръчки, проведени във връзка с изпълнението на проекта:

а) При сключване на договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение "Консорциум Аркад" не са спазени изискванията на чл. 112, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 58, ал. 1, т. 1 - 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 1, т. 1-3 от ЗОП;

б) При сключване на е договор № 4156 от 18.09.2019 г. с Обединение "Консорциум Аркад", гр. София не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 2 от 11.11.2020 г.) не е изпратено за публикуване РОП в законоустановения срок.

в) При сключването на договор № 4183 от 03.10.2019 г. с ДЗЗД "Ферощал Балкангаз", гр. София, не са спазени изискванията чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявлението за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 18.12.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

г) При сключване на договор № 4138 от 01.09.2019 г. с ДЗЗД "ГИН Консорциум" не са спазени изискванията на чл. 27 във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 3 от ЗОП – обявление за изменение на договор за обществена поръчка (ДС № 1 от 28.09.2020 г.) не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

д) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение "КС Нова Провадия", гр. София не са спазени изискванията на чл. 112, ал 1, т. 2 във връзка с чл. 58, ал 1, т. 2 и 3 от ЗОП – при подписване на договора определеният изпълнител не е представил документи по чл. 58, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП.

е) При сключване на договор № 4467 от 13.03.2020 г. с Обединение "КС Нова Провадия", гр. София, не са спазени изискванията чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 29, ал. 1, т. 1 и с чл. 36, ал. 1, т. 6 от ЗОП – обявление за приключване на договор не е изпратено за публикуване в РОП в законоустановения срок.

ж) Не са проведени две обществени поръчки по реда на ЗОП, в резултат на което е нарушена разпоредбата на чл. 17, ал. 1 във връзка с чл. 20, ал, 3, т. 2 и чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП – възложителят не е спазил предвидения в ЗОП ред за възлагане на обществени поръчки, когато са налице основания за това.

з) Въпреки предоставения от "Булгатрансгаз" ЕАД допълнителен срок (повече от един месец) за представяне на документите, необходими за сключване на договор с избрания изпълнител – ДЗЗД Обединение "Консорциум АРКАД", при извършената финансова инспекция от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция (18 март 2022 г.) е констатирано, че при сключване на договора (18 септември 2019 г.) е допуснато нарушение на Закона за обществените поръчки, като изпълнителят не е представил част от изискуемите документи.

5. Нарушения при възлагане на обществени поръчки

а) В процеса по избор на изпълнител и сключване на договор с ДЗЗД Обединение "Консорциум АРКАД" е допусната намеса от страна на министъра на енергетиката (без същият да е едноличен собственик на капитала на дружеството) чрез даване на конкретни писмени указания на изпълнителния директор на "Булгартрансгаз" ЕАД (секторен възложител по смисъла на ЗОП), което не съответства на разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗОП – възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки.

б) Независимо, че правото на жалба е въпрос на преценка, предвид значимостта на проекта и финансовите интересите, липсата на обжалване от страна на възложителя, респективно оттеглянето на жалбата от заинтересована страна, се явява в противоречие с естествената пазарна и икономическа логика, което би могло да се разглежда като индикация за влияние на външни фактори.

6. Нарушения на трудовото законодателството

а) В сключените трудови договори не се съдържат всички задължителни реквизити по чл. 66, ал. 1 от Кодекса на труда (място на работа, времетраене на трудовия договор и др.).

б) В трудовите договори, сключени с лица заемащи длъжността "шофьор на тежкотоварен автомобил (над 12 тона)" не е договорено ползването на допълнителен пратен годишен отпуск.

в) Работодателите не държат на разположение на контролните органи в предприятията екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа.

г) Не са определени писмено длъжностни лица в предприятието, които да представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда.

д) Работодателите не са изпълнили задължението си да декларират по електронен път чрез единния национален уебсайт по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, данни за командированите работници на територията на Република България.

Общите предложения на двете междуведомствени работни групи са:

1. С оглед на констатираните нарушения на законодателството в областта на опазване на околната среда министърът на околната среда и водите да възложи цялостна проверка за спазване на екологичното законодателство при проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на разширението на газопреносната инфраструктура между българо-турската и българо-сръбската граница ("Балкански поток").

2. Предвид съдържанието на събраните в хода на проверката документи и нормативно определените функции на членовете на двете междуведомствени работни групи (съгласно заповедта на министър-председателя) за осъществяван на административен контрол, обобщеният доклад, ведно с приложенията към него да бъдат изпратени по компетентност в ДАНС.

3. Да се проследи движението на образуваната прокурорска преписка № 2285 от 2020 г., предвид изпращането на Доклад № ДИД2-СФ-40 от 18.03. 2022 г. на Агенцията за държавна финансова инспекция в Специализираната прокуратура.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

Какво ще е "Турски поток": Полза или проблем за България?

САЩ са против "Турски поток" през България

Борисов откри "Балкански поток", обеща 2 газови магистрали

Задача с две тръби: Интересът на "Газпром" или на България?

България реже наполовина руския газ, за да се спаси от санкции

"Балкански поток" е с милиард по-евтин от "Южен поток", похвали се Борисов

Още от Енергетика


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • USD
  1
  1.82464
 • GBP
  1
  2.31424
 • JPY
  100
  1.15171
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички