Първа глоба за "Енерго-про" - от Комисията за защита на потребителите


Първа глоба за "Енерго-про" - от Комисията за защита на потребителите

4251

С разпореждане на Варненския окръжен съд на "Енерго-Про Мрежи"АД и "Енерго-Про Продажби"АД е наложена глоба в размер на 25 000 лв. Това стана след като от Комисията за защита правата на потребителя са поискали да бъдат наложени такива санкции на дружествата, съобщиха от комисията.

За окончателните решения на съда от КЗП са информирали Държавна комисия за енергийно и водно регулиране с цел прилагане на регулаторните си функции относно промяната на общите условия.

Относно прогласените за нищожни от съда неравноправни клаузи, съдържащи се в Общите условия на "Енерго-Про Мрежи"АД и "Енерго-Про Продажби"АД Комисия за защита на потребителите /КЗП/ е извършила анализ на Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия през електроразпределителните мрежи на "Е.ОН България Мрежи"АД и на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на потребители, клиенти на "Е.ОН България Продажби"АД, при който е установено наличието на неравноправни клаузи в горепосочените Общи условия. В съответствие със законоустановената процедура КЗП е изпратила препоръки до дружествата за отстраняване на неравноправните клаузи. В депозираните в КЗП становища ЕРП-тата не са се съобразили с препоръките, дадени им от Комисията. С цел защита на потребителските интереси и във връзка със становищата на дружествата КЗП е завела колективни искове за прогласяване нищожността на констатираните неравноправни клаузи. Следва да се има предвид, че и с окончателните решения на последна инстанция се потвърди становището на КЗП.

Провъзгласените за нищожни клаузи от съда са следните:

Дава се възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие да откаже започването на пренос/продажба на електрическа енергия в случай, че потребителят не представи необходимите документи. При липсата в договора на изчерпателен списък от документи, които следва да се представят, дружествата могат едностранно и самоволно да поставят изисквания за представяне на документи, като по този начин започването на доставката и продажбата на електричество зависи само и единствено от волята на съответното дружество, което е типичен пример за неравноправна клауза по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/. Тук имаме възможност за тълкуване на понятията "документи", както и "не е представил", което дава възможност на търговеца да забави за произволен период доставката на ел. енергия, въпреки валидно сключения договор.

Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия от "Е.ОН България Мрежи"АД.

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.9.2012 г. за "Е.ОН България Мрежи"АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружеството да преустанови прилагането й и да я отстрани от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружеството за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.

Другата клауза е, че се дава се възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие, при доказано неспазване на договорни срокове по негова вина, да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение чрез скъсяване на законоустановените давностни срокове за претендиране на това право. Съгласно българското законодателство тези срокове обикновено са между 3 и 5 години, а дружеството предоставя възможност на потребителите да претендират за обезщетение в рамките на не повече от 90 дни, което ограничава законовите им права.

Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за продажба и пренос на електрическа енергия от Е.ОН България Продажби"АД (продажби) и от "Е.ОН България Мрежи"АД (пренос).

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.09.2012г. за "Е.ОН България Мрежи"АД и за "Е.ОН България Продажби"АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружествата да преустановят прилагането й и да я отстранят от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружествата за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.

Третата клауза е, че се дава възможност на електроразпределителното, респ. електроснабдителното предприятие, при негово виновно неизпълнение на договорни задължения, да се освободи от отговорност за заплащане на обезщетение чрез скъсяване на законоустановените давностни срокове за претендиране на това право. Клаузата е сходна с горепосочената, тъй като предвидените в закона давностни срокове са 3 годишни при периодичните задължения и 5 годишни в останалите случаи, а дружеството предоставя възможност на потребителите да претендират за обезщетение в рамките на само 3 месеца, като ограничава законовите им права.

Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за продажба и пренос на електрическа енергия от "Е.ОН България Продажби"АД (продажби) и от "Е.ОН България Мрежи"АД (пренос).

На база съдебно решение, което е влязло в сила на 10.09.2012г. за "Е.ОН България Продажби"АД и за "Е.ОН България Мрежи"АД, тази клауза е обявена за нищожна и е разпоредено на дружествата да преустановят прилагането й и да я отстранят от Общите условия.

След окончателното произнасяне на съдебната институция е установено, че нищожната клауза е била налична в Общите условия и не са били предприети действия от дружествата за премахването й. Поради тази причина е изготвено писмо от КЗП до съответния първоинстационен съд.

За окончателните решения на съда сме информирали Държавна комисия за енергийно и водно регулиране с цел прилагане на регулаторните си функции относно промяната на Общите условия, казват от КЗП.

Поради неизпълнение на съдебните решения КЗП е поискала от съответните съдилища да бъдат наложени санкции на дружествата. С разпореждане на Варненския окръжен съд на "Енерго- Про Продажби"АД и "Енерго-Про Мрежи"АД е наложена санкция в размер на 25 000 лв.

Относно извършения от КЗП повторен анализ на Общите условия на "Енерго-Про Мрежи"АД и "Енерго-Про Продажби"АД: при извършения повторен анализ на Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "Енерго-Про Мрежи"АД и на Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на "Е.ОН България Продажби"АД е установено наличието на нови неравноправни клаузи по смисъла на чл. 143 от Закона за защита на потребителите/ЗЗП/. До предприятията са отправени препоръки за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи в срок, определен от Комисията. В резултат на това, дружествата са уведомили КЗП, че ще се съобразят с отправените им препоръки при бъдещо изменения на Общите им условия, като са посочили, че е необходимо да се спази законовата процедура за промяна на Общите условия. Предвид гореизложеното КЗП е завела колективни искове за прогласяване нищожността на констатираните неравноправни клаузи.

Обявените за неравноправни клаузи от КЗП са следните:

В случаите на констатирано по реда на общите условия неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване електроразпределителното предприятие изчислява количеството електрическа енергия за период от датата на монтажа или последната извършена от него или друг оправомощен орган проверка на средството за търговско измерване до датата на констатирането на грешката в измерването или неизмерването, освен ако може да бъде установен точния период на грешното измерване или неизмерване, но за не повече от 180 и/или 90 дни.

Клаузата е неравноправна такава по смисъла на чл. 143, т.6 и т.18 ЗЗП, тъй като не отговаря на изискването за добросъвестност и води до значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя, включително като дава право на търговеца да задължи сума за престация, която не е извършил. Налице е задължителната практика на ВКС по въпроса за липсата на нормативна уредба, даваща възможност на доставчика на електрическа енергия едностранно да извършва корекция на сметката на потребителя за ползвана електрическа енергия за изминал период. Задължителната практика на ВКС гласи, че "клаузи от Общите условия, които регламентират едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се считат за неравноправни по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП и нищожни на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД, тъй като нарушават основните принципи на равнопоставеност на страните в договорното правоотношение и за защита на интересите на потребителите при търговия с електрическа енергия. Коригирането на сметките за вече доставена електрическа енергия само въз основа на обективния факт на констатирано неточно отчитане на доставяната електрическа енергия противоречи на регламентирания в чл. 82 ЗЗД виновен характер на договорната отговорност, поради което е недопустимо, ако не е доказано виновно поведение на потребителя, препятствало правилното отчитане." (решение № 134/20.10.2011 год. по т. дело № 1119/2010г. на ВКС, ТК, II т.о.).

Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на "ЕНЕРГО-ПРО Мрежи"АД.

Заведено е дело за прогласяване нищожността на клаузата, като искът е разгласен във вестник "Труд" и вестник "Народно дело". Към момента делото се разглежда от Варненски апелативен съд.

Подаването на възражение срещу сметката не освобождава потребителя от задължението да заплати дължимата сума.

Посочената клауза е неравноправна, тъй като дава право на търговеца да ограничи отговорността си за неоснователно обогатяване (в случай на надплатени суми за неизползвани услуги), като скъсява законово установения 5-годишен давностен срок до един месец. Въвеждането на подобна клауза в Общите условия е недобросъвестно и накърнява правата на потребителите. Ако в клаузата бъде уточнено, че срокът се отнася единствено за случаите на възражения пред търговеца, то тогава тя не би била неравноправна.

Тази клауза е налична в Общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на "Е.ОН България Продажби"АД.

На база съдебно решение, което е влязло в сила през м.април 2014г. клаузата е обявена за нищожна и е разпоредено на дружеството да преустанови прилагането й и да я отстрани от Общите условия.

Относно извършена последваща проверка на бланкови заявления за присъединяване и пренос на електрическа енергия, предлагани от "Енерго-Про Мрежи"АД и "Енерго-Про Продажби"АД: КЗП установи, че дружествата, в противоречие с клаузите на Общите условия, задължават своите клиенти при възникнали спорове да се обръщат за разрешаването им изключително и само към определен Арбитражен съд, чрез налагането на специална арбитражна клауза в бланкови заявления за продажба и пренос на електрическа енергия, което ограничава правото на потребителите да се обръщат към други съдилища. В тази връзка, КЗП е определила арбитражната клауза за неравноправна и до дружествата ще бъде отправена препоръка за отстраняване на клаузата от всички документи, в които тя е налична.

На 29.12.2014г. длъжностни лица от КЗП са посетили централния офис на "Енерго-Про Мрежи"АД в гр. Варна и са изискали издадени фактури за ползвана електрическа енергия за периода м. ноември – м. декември 2014г., избрани на случаен принцип по населени места и абонати.

От дружеството са изискани фактури на абонати от регионите – Каменар, Царевци, Осеново, Силистра, Шумен, Разград, Добрич и различни квартали на град Варна. При извършената проверка на фактурите е установено, че отчетният период е едномесечен.

От друга страна с писмо изх.№Ц-00-3841/29.12.2014г. на КЗП е изискана информация за резултатите от извършената проверка от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на електроразпределителните дружества по възникналия проблем с цел анализ на констатациите на компетентния орган и преценка възможността за предприемане на последващи действия по прилагане на Закона за защита на потребителите.

Още от Енергетика


Помогнете на новините да достигнат до вас!


Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg
Реклама

Валути

BNB Logo
 • EUR
  1
  1.955
 • GBP
  1
  2.27899
 • RUB
  Шведска крона
  SEK
 • JPY
  100
  1.38182
виж всички

Крипто валути


 • Bitcoin Cash
  1
  191.38
  186.86
 • Litecoin
  1
  100.52
  98.20
 • Ethereum
  1
  1987.17
  1941.24
 • Bitcoin
  1
  37114.78
  36260.35
виж всички
Реклама

Най-четени новини


виж всички